2 noćenja  autobusom  09.03.-12.03. .2022

1.Dan –Polazak iz Beograda, parking kod hale sportova na Novom Beograduu 23.45 h Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti. (Moguć polazak i iz Požarevca, nazovite nas)

2.Dan–Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave,. Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom do odlaska u hotel. Smeštaj u hotel oko 15:00 časova.Noćenje.

3.Dan – Doručak. Fakultativni izlet do tržnog centra Campone i Tropikarijuma, ili slobodno vreme u Budimpešti. Uveče (fakultativno)krstarenje Dunavom .Povratak u hotel.Noćenje.

4.Dan  –  Doručak.U 9.30 h fakultativni polazak za Sent Andreju. Razgledanje i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju.Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme za individualne aktivnosti.U 16.00 h polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak   oko ponoci  (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

Cena aranžmana …… 99 eur

Doplata za 1/1 sobu 40 eur/jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji  /

mesta se određuju prema prijavi;

– smeštaj u hotelu  3*na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;

– panoramsko razgledanje Budimpešte sa stručnim vodičem;

– uslugestručnog vodiča tokom celog puta ;

– troškove organizacijeputovanja.

 

Cene aranžmana ne obuhvata:

– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje 500 din za osobe do 70 godina ,preko 70 godina 1000 din

– ostale neimenovane individualne troškove.

 

Način plaćanja:–  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,  30% odmah prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka usluga

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 20putnika )

– krstarenje Dunavom20€

– tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum       15€  bez ulaznice 5eur

– izlet do Sent Andreja -15€

 

parliament, building, architecture
Photo by Walkerssk

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.

*ZA  OVO  PUTOVANJE  JE OBAVEZNO  POSEDOVANJE  CRVENOG  BIOMETRIJSKOG PASOŠA.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici  koji  nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni  deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini  fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih  termina  po  lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog  razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promen I ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima  za  vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim  kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ  WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena  za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti  hotel ne odgovaraju  za  iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja  ne  može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:….HOTEL VITA SUPERIOR  3***ili slican   Svi hotelisu  po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3*Nalaze se u širem centru grada . .Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema) *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer  to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije. Napomena: ne čeka se na granici obrada papira  za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A